Ochrana osobných údajov

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som Mgr. Anna Ďarmati, Cukrová 6, 81108 Bratislava, narodená 28.12.1978 a prevádzkujem webovú stránku www.taichicentrum.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na telefónnom čísle 00421 908 300 599, alebo na e-maili: anna@taichicentrum.sk.

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

  • budem spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
  • umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a v plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – Váš osobný údaj (e-mail) potrebujem k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu e-booku, online kurzu.
  • vedenie účtovníctva – ak ste mojimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing - zasielanie newsletterov – Vaše osobné údaje (e-mail a meno, pohlavie, na čo klikáte v mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate) využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, alebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú. Ak nie ste mojím zákazníkom, posielam Vám newslettery iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
  • pokročilý marketing – iba na základe Vášho súhlasu Vám môžem zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu, napríklad pre remarketing alebo cielenie reklamy na facebooku. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
  • fotografické údaje – napríklad besedy, živé akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktorá zodpovedá stupňu technického rozvoja. Chránim ich, akoby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zrealizovať vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia údaje ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)- aplikácia pre komunikáciu, web, fakturácia

Facebook - FB pixel

Google - google analytics

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie údajov mimo územia Európskej únie

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím, kontaktujte ma na adrese: anna@taichicentrum.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - ale s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade je lehota 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje od seba/ zo svojho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr.: musím evidovať vystavené daňove doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu Vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som k tomu mohla zaujať postoj a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných newslettrov a oznámení. E-maily s inšpiráciami, článkami, či produktami a službami Vám zasielam, ak ste môj zákazník, na základe svojho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V obidvoch prípadov môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU.